מדיניות להגנת הפרטיות

מרכז הלמידה של רועי גבע בע”מ (להלן: “החברה“) מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט אותו היא מפעילה roygeva.co.il (להלן: “האתר”). תנאים אלה מלמדים מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמשת החברה במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או נאסף על-ידה בעת השימוש באתר. מדיניות הפרטיות חלה הן על משתמשים שהם רשמים באתר והן על משתמשים שאינם מנויים לו.

 

אנא הקדש מספר דקות לקריאת ההצהרה הבאה כדי לוודא שאתה מסכים עם המדיניות שלנו.

השימוש באתר מותנה בקבלת כל התנאים, ההודעות וההגבלים המפורטים להלן, שימוש באתר ייחשב כהסכמה מצדך לכל התנאים, ההודעות וההגבלות שבתנאי שימוש אלה.

 

 1. החברה מתייחסת בכבוד רב לפרטיות המשתמשים באתר. שירותים מסוימים המוצעים באתר, ידרשו רישום פרטים אודותיך, באמצעות רישום ישיר. פרטים אלה יכול שיכללו, בין היתר, את שמך המלא, כתובת הדואר האלקטרוני שברשותך, פרטי התקשרות, פרטי כרטיס אשראי וכיוצ”ב. עליך למסור פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת.

 

 1. החברה רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיותך, ועושה מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לה על ידך, תוך נקיטת אמצעים שמתפקידם לשמור על אבטחת המידע האישי ועל פרטיותך. עם זאת, בעוד שאמצעים אלו מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי החברה, הרי שאין בהם בטחון מוחלט והרמטי. משכך, החברה איננה מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

 

 1. החברה לא תעביר את פרטיו האישיים של המשתמש לכל צד שלישי, אלא במקרים שלהלן:
  • אם החברה תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי.
  • אם החברה תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשה המשתמש באתר.

 

 1. השימוש באתר כפוף לתקנון האתר, המפורסם בו. בהתאם להוראות התקנון, בין היתר, המשתמש לא ישתמש באתר בצורה המהווה הפרת חוק מכל סוג, לרבות, כמובן, חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 ולא יפגע ו/או יגרום לפגיעה בשמו הטוב של זולתו; עשה כן המשתמש, יישא הוא באופן בלעדי בכל אחריות לכך, לרבות אחריות לכל נזק העלול להיגרם בעקבות כך, כל עלות והוצאה העלולים להיגרם לכל גורם שהוא ו/או שיפוי כל גורם שהוא בגין כל טענה, דרישה ותביעה מטעם כל גורם אחר.

 

 1. החברה רשאית להשתמש בפרטים שתמסור באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר – לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה, ליצירת קשר איתך, לרבות קשר טלפוני.

 

 1. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. במקרה כזה תפרסם החברה הודעה מתאימה באתר ותפרסם את פרטי השינוי באתר.

 

 1. החברה שומרת את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי לבטל או לסרב לספק את השירות המסופק על ידה באתר בכל מקרה של אספקת מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, ו/או אם יש לחברה יסוד סביר להניח כי כך קרה, זאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות החברה על פי כל דין.


 2. בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת לרכוש, מידע או פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך במידה ויהיו ועוד. החברה תשמור את המידע במאגר המידע שברשותה.  השימוש במידע שנאסף באתר יעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו ועל פי הוראות כל דין, לאפשר שימוש בשירותי האתר והמוצרים המוצעים בו. החברה עשויה להשתמש במידע מסוים הקשרו לסוג הדפדפן, כתובת ה-IP ועוד, כדי לנתח את השירות שלה ושפר אותו.


 3. החברה לא תמכור, לא תספק או תשתף את הפרטים האישיים שלך עם צד שלישי למעט במקרה בו אישרת לעשות כן.


 4. Cookies: באתר נעשה שימוש ב’עוגיות’ (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר ו/או הגלישה להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. ‘עוגיות’ (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה- Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום. תה יכול להגדיר את הדפדפן שלך כך שידחה את כל העוגיות או שיתריע בזמן שליחת עוגייה. ניתן גם בקלות להסיר כל עוגייה שהיא שנשלחה אליך מהאתר.


 5. אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי צד שלישי. החברה אינה אחראית למדיניות הפרטיות של אתרים אלו, או כל טענה הקשורה לתוכן העולה מביקור באתרי צד שלישי אלו.


 6. מדיניות הפרטיות כפופה לחוקי מדינת ישראל ותתפרש לפי חוקים אלו. בכל מקרה של פעולה משפטית העולה ממדיניות הפרטיות והשימוש באתר או הקשורה אליהם תהה לבית השפט בתל אביב, ישראל הסמכות הבלעדית לדון בה.

רשום אצלנו? הכנס פרטים להתחברות